Home > 제품소개 > JS2000 처리공정도
 
 
1. 원료 혼합 투입시스템
1-1. 소독시설
1-2. 부연제투입
 
 

2. 공기주입식 스크류 교반기

2-1. JS2000분사
2-2. 분사 후 교반
2-3. 바닥브로아시설
2-4. 교반이송스크류
   
 
3. 1차부숙 퇴비이송시스템
3-1. 1차부숙 퇴비이송
 
 
 
4. 포장라인
4-1. 완숙창고
4-2. 호퍼
4-3. 이송콘베어
4-4. 원형스크린
4-5.자동포장기
4-6. 자동적재시스템
4-7. 퇴비포장완료
 
 
 
5. 탈취ㆍ액비
5-1. 탈취탑(scrubber)
5-2. 고율미생물반응기(SAB)
 

 

   
  충청남도 천안시 동남구 병천면 가전리 459-7번지
  고객상담: 041)562-0770(代) | Fax: 041)562-5698 | E-mail: jeesungeng@hanmail.net
  (c) Jeesungle, All rights reserved.